Het priesterschap is één van de zeven sacramenten
Het sacrament van het priesterschap is het sacrament van het apostolisch ambt. Door dit wijdingssacrament wordt de zending, die Christus aan zijn apostelen heeft toevertrouwd, in de kerk voortgezet tot aan het einde der tijden. De katholieke kerk kent drie graden van wijdingen: die van bisschop, die van priester en die van diaken.

De wijding van de bisschop geeft, samen met de heiligingstaak, ook de taak om te onderrichten en te besturen. De handoplegging en de wijdingswoorden verlenen de genade van de heilige Geest zo dat bisschoppen op eminente en zichtbare wijze de rol van Christus zelf, als leraar, herder en hogepriester, vervullen en in zijn persoon optreden.
De bisschoppen hebben hun diensttaak aan verschillende personen doorgegeven.

De apostolische zending is doorgegeven aan de priesters. Omdat het priesterlijk ambt in verbinding staat met het bisschopsambt, deelt het ook in het gezag waarmee Christus zijn lichaam opbouwt, heiligt en bestuurt. Daarom is er het speciale sacrament dat de priesters door de zalving van de heilige Geest tekent met een bijzonder merkteken. De gewijde taak van de priesters is vooral in de eucharistie viering, waarbij zij in de persoon van Christus handelend optreden en zijn mysterie verkondigen.

Het wijdingssacrament van de diakens tekent hen met een merkteken dat niemand kan uitwissen en dat hen gelijkvormig maakt aan Christus, die de 'diaken'(= dienaar), van allen geworden is. Diakens staan onder andere de bisschop en de priesters bij in de viering. Vooral in de eucharistie, bij het uitreiken van de communie. Ze assisteren bij de inzegening van een huwelijk, verkondiging van het evangelie, preken en kerkelijke uitvaarten. Ze wijden zich aan liefdewerken van allerlei aard.

De viering van een wijding is erg belangrijk en daarom worden zoveel mogelijk gelovigen uitgenodigd de wijding mee te vieren. De wijding is bij voorkeur op een zondag in de kathedraal van het bisdom. Het is de bisschop voorgehouden de wijding te verrichten.