Openingstijden Kerkcentrum Open Haven 
Over het algemeen zijn de vaste openingstijden van Open Haven:
maandag, woensdag en vrijdagochtend 09.00-12.00 uur
maandag- en vrijdagmiddag 13.30-16.30 uur
maandag- t/m donderdagavond 19.00-00.30 uur
Daarbuiten is het kerkcentrum open op afspraak in verband met activiteiten. 
De zondagen is Open Haven uiteraard geopend voor de kerkdiensten. 
Het adres is Kerkplein 8 in Zeewolde.
 
Op dit moment is er in Open Haven geen stilte centrum of een bidplaats bij Maria. 
Dit betekent niet dat je geen kaarsje kunt opsteken of de kerkzaal kunt bezoeken, maar het kan zijn dat de kerk in gebruik is voor een activiteit. Dan kun je er niet terecht. 
 
 
Beheercommissie Open Haven
De Protestantse Gemeente Zeewolde, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland en de RK Parochie Zeewolde zijn de samenwerkende kerken in Open Haven. De beheercommissie is verantwoordelijk voor de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het kerkcentrum.
De kerken kunnen het kerkcentrum ook ter beschikking stellen aan andere instellingen en personen, meer in het bijzonder aan andere kerkgenootschappen, met dien verstande dat de activiteiten, die in het kerkcentrum gehouden worden niet in strijd zijn met de belangen van de kerken en met de bestemming van het kerkcentrum.

De beheercommissie is namens de deelnemende kerken gemachtigd al het noodzakelijke te doen wat met betrekking tot de exploitatie en het normale onderhoud noodzakelijk of gewenst is.

Samenstelling van de beheercommissie:
Namens de Protestantse Gemeente Zeewolde: 6 afgevaardigden
Namens de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland: 1 afgevaardigde
Namens de RK Parochie Zeewolde: 3 afgevaardigden
De beheerder Open Haven wordt (indien gewenst) uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering van de beheercommissie.

De leden van de commissie kiezen een dagelijks bestuur, waarin ten minste 1 afgevaardigde van iedere kerk zit. Het dagelijks bestuur kent een voorzitter, een vicevoorzitter een penningmeester, een secretaris en de beheerder Open Haven.

De beheercommissie kent taken toe aan een aantal ad/hoc werkgroepen. Hierin kunnen ook tijdelijk externen gevraagd worden zitting te nemen, op basis van hun expertise.

De beheercommissie komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. Daarenboven komt het dagelijks bestuur gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er 2 keer per jaar een overleg met de gezamenlijke kerken.