Sacramenten

De R.K. Kerk kent zeven sacramenten, tekens van ons gezamenlijk geloven in God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan zijn zogenoemde initiatiesacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie en het vormsel. De andere sacramenten zijn het huwelijk, het priesterschap, de biecht en de ziekenzalving.

De viering van de doop
Door de doop wordt het kind opgenomen in de geloofsgemeenschap. Daarom worden er gewoonlijk een aantal kinderen tegelijk gedoopt.
De doop duurt ongeveer 45 minuten. Meestal zijn daarbij (veel) familieleden en vrienden aanwezig. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars en de doopoorkonde mee als herinnering. Traditie is dat het kind op zondag wordt gedoopt. Soms vindt de doop in een speciale viering plaats. Ook oecumenische doopvieringen zijn mogelijk.

Doopgesprek vooraf
Samen met de werkgroep plannen de ouders het doopgesprek. Tijdens het doopgesprek ontvangen de ouders een informatieboekje. Hieruit kunnen zij een lezing, een gedicht en enkel gebeden kiezen voor de doopplechtigheid. Soms maken ouders zelf een eigen boekje.

De inschrijving
Tijdens de doop wordt het kind in het grote doopboek van de parochie ingeschreven en daarna in het ledenbestand van de parochie als het kind in Zeewolde woont. Bovendien kan de plaats en de doopdatum in het trouwboekje van de ouders worden ingevuld.

Aanmelding
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met [email protected]

Waarom Eerste Communie?
Als ouders hun kind laten dopen, geven ze daarmee aan dat zij hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de kerk. Van het doopsel zelf herinneren de kinderen zich vaak niets meer. Om ze te laten weten dat ook zij binnen de kerk horen, vieren we de Eerste Communie.

Betekenis van de Eerste Communie
Wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door te communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk.

Eerste Communieviering
Als kinderen in groep 4 of hoger van de basisschool zitten worden ze door de werkgroep Eerste Communie uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding. Deze uitnodiging krijgt u via de school van uw kind (de Kaleidoscoop of de Toermalijn) of vond u in het parochieblad van november/december 2021. De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang. De eerste heilige communie is dit jaar op 24 april 2022.

We werken vanuit de methode ‘Ik vier met Jezus’. Een leuk werkboek met aansprekende thema’s zoals ‘Wie is Jezus’, dopen, avondmaal, je naam, etc. worden besproken.
Na een voorbereidingstijd van een aantal maanden mogen de kinderen dan eindelijk, in een feestelijke viering, voor de eerste keer deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus.

Voorwaarden
Aan de Eerste Communie zijn geen voorwaarden verbonden behalve dan dat uw kind gedoopt is en na de communie bijgeschreven zal worden in ons ledenbestand. Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor het werkboek, de broodmaaltijd en andere kosten die worden gemaakt.

De inschrijving
Na de voorbereiding, de Eerste Communieviering en de afsluitende ouder- en kind avond wordt de datum van de Eerste Communie in het reeds bestaande ledenbestand bijgeschreven.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [email protected]

Wat is Vormsel?
Na het doopsel en de Eerste Heilige Communie worden alle groep 8 leerlingen uitgenodigd deel te nemen aan de voorbereiding van het Vormsel. Met het Vormsel maak je voor het eerst zelf kenbaar dat je bij de R.K. kerk wilt horen. Je maakt jouw keuze duidelijk voor jezelf, voor God en voor andere parochianen.

Waarom Vormsel?
Wie kunnen dit beter beantwoorden dan de vormelingen zelf?
Renée: “Omdat ik zelf wilde beslissen om bij de kerk te horen, niet mijn ouders, maar ikzelf.”
Nina: “Omdat ik zelfstandiger wilde worden, ik wil mijn eigen keuzes maken.”
Christian: “Je moet in je leven, als je ooit eens in de problemen komt, op iemand kunnen vertrouwen en ik hoop dat dat God is.”

Vormselviering
De voorbereiding begint met een informatieavond in het voorjaar, waarop jongeren (of de ouders/verzorgers) hun kind kunnen aanmelden.
De jongeren komen tijdens de JOPA bijeenkomsten, gedurende drie jaar, ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar en brengen een bezoek aan de kathedraal in Haarlem tijdens de jaarlijkse Bavodag.
Het Vormsel wordt in de maand juni toegediend.

Voorwaarden
Aan het Vormsel zijn geen voorwaarden verbonden behalve dan dat je gedoopt bent en eerste communie hebt gedaan en na het vormsel ingeschreven wordt in ons ledenbestand. Aan de ouders/verzorgers wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de Bavo-dag en andere kosten die worden gemaakt.

De inschrijving
Na de voorbereidingen en het Vormsel zelf wordt de datum van het Vormsel bijgeschreven in het reeds bestaande ledenbestand.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met [email protected]

Huwelijk
Het huwelijk is sinds de 12e eeuw één van de zeven sacramenten. Bijzonder aan het huwelijkssacrament is dat de man en vrouw het aan elkáár toedienen. De rol van de priester of diaken is dat hij de officiële getuige is namens de kerkgemeenschap en dat hij het huwelijk inzegent.

Voorbereiding kerkelijk huwelijk
A.s. bruidsparen nodigen wij uit voor een aantal gespreksavonden. Tijdens deze avonden maakt de pastor kennis en kunnen persoonlijke en zakelijke gegevens voor de viering worden geregeld.

Huwelijksviering
De huwelijksviering bepaalt het bruidspaar in overleg met de pastor. Het bruidspaar maakt zelf het boekje voor de viering. Ter inspiratie is er een ruime keuze aan teksten beschikbaar. Tenslotte worden alle benodigde formulieren ingevuld om het huwelijk een wettig kerkelijk huwelijk te laten zijn. De huwelijksceremonie duurt ongeveer een uur. Familieleden en vrienden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd aanwezig te zijn!

Inschrijving
Na de viering wordt het huwelijk door de priester/diaken ingeschreven in het huwelijksboek en de doopboeken van de doopparochies. Daarnaast wordt het huwelijksformulier getekend door de getuigen van het huwelijk en de priester/diaken. Ook kan in het trouwboekje het kerkelijk huwelijk worden ingeschreven.

Aanmelding
Wilt u trouwen en het huwelijk ook kerkelijk bevestigen?
Neem dan een half jaar van te voren contact op met [email protected]

U kunt hiervoor contact opnemen via pasto[email protected] of u kunt ook rechtstreeks een van de priesters benaderen via het pastoresteam.