Maria Sterre der Zee

Sterre der Zee of Stella Maris is een naam voor Maria, de moeder van Jezus.

Het pionieren en zelf je weg vinden zit sterk in onze parochie verankerd. Hoewel ook in onze parochie sprake is van verminderde kerkgang, weten we wel dat velen zich met de kerk verbonden voelen. Het is aan de parochianen van vandaag om daar een goede invulling aan te geven. In het bisdom is bekend dat we graag onze eigen boontjes doppen, trouw aan het geloof en tegelijk ook wat eigenwijs. We houden gewoonten en gebruiken in ere en zijn tegelijkertijd op zoek naar een eigentijdse invulling van het geloof. De uitdaging waar we met elkaar voor staan is om het geloof te verrijken met het leven van alledag en andersom.

Jullie hebben het misschien al gezien, we hebben een nieuw thema! Samen met een aantal medeparochianen is het thema ‘Toekomst Bouwen!’ gekozen. Een thema waar we met ons allen mee aan de slag kunnen. Het afgelopen jaar zijn we als parochie vooral bezig geweest met het maken van plannen, we hebben diverse inspirerende bijeenkomsten gehad, Leo Feijen heeft zijn visie ‘Toekomst zien in de kerk’ gepresenteerd. Het fundament is gelegd, zeg maar.

Nu kunnen we verder met bouwen. Het nieuwe thema, ‘Toekomst Bouwen!’, lijkt dan ook goed gekozen. We kunnen bouwen aan onze parochiegemeenschap. Maar ook bouwen aan je eigen geloof, jezelf verder ontwikkelen in het geloof. Dit kan individueel en met mede-parochianen, binnen onze eigen parochie.

We willen ook bruggen bouwen, daarmee bedoelen we, samenwerken met andere parochies, in de buurt of wat verder weg. Parochies kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren. Je zou het ook kruisbestuiving kunnen noemen. We willen bruggen bouwen naar onze medechristenen, bijvoorbeeld de PGZ, Protestantse Gemeente Zeewolde en de samenleving van Zeewolde. Wel met behoud van onze eigen, katholieke identiteit. Kijken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt!

Vanaf het begin hebben we gekozen voor een gemeenschappelijk huis: Kerkcentrum Open Haven, samen met drie andere kerkgenootschappen. We bieden daarin ook ruimte aan veel verenigingen, koren en instellingen voor hun bijeenkomsten, écht Open Haven!

Heeft u vragen over de parochie dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de parochie.

Kerkdiensten
Zondagmorgen 10.00 uur tenzij anders vermeld.

Soorten vieringen
Binnen onze parochie zijn er vele verschillende vieringen door het jaar heen. Voor ieder wat wils. We proberen in deze tijd aan te sluiten bij de behoeftes van alle leeftijdscategorieën binnen onze parochie. In de loop der jaren zijn er dan ook in onze en andere parochies liturgische vieringen ontstaan met elk een eigen karakter. Dat maakt de kerkgang zeer zeker gevarieerd. Wij willen zeker de aandacht vestigen op onze ‘Anders vieren- vieringen’. Vieringen met een eigentijds karakter. Hieronder lees je daar meer over.

Eucharistieviering
In de Eucharistievieringen gaat een priester of bisschop voor. Zij zijn gewijd om de gebruikelijke instellingswoorden uit te spreken, waardoor brood en wijn het Lichaam en Bloed van Christus worden. Brood en wijn zijn dan geconsacreerd met andere woorden gewijd. De uit een eucharistieviering overgebleven Heilige Gaven worden in het tabernakel bewaard. Ze worden bewaard voor de vieringen o.l.v. een diaken, pastoraal werk(st)er of parochianen en voor de zieken thuis.

Gezinsvieringen
Een gezinsviering is een kerkdienst voor het gezin. De verhalen, gebeden en liedjes zijn voor kinderen beter te begrijpen. Kinderen mogen een actieve bijdrage leveren aan de viering door bijvoorbeeld een tekst voor te lezen, muziek te maken of mee te helpen bij het uitdelen van de communie. De liedjes die er worden gezongen zijn vaak bekend en worden op de piano begeleid. De gezinsvieringen zijn erg gezellig en duren meestal niet langer dan één uur, per jaar worden er gemiddeld vijf georganiseerd.

Woord- en Communieviering
Er zijn twee soorten communievieringen:

  • Dienst onder leiding van een diaken, pastor of pastoraal werk(st)er
    Een niet-gewijde ambtsdrager met een bisschoppelijke aanstelling. Hij of zij mag voorgaan in een viering, waarin de vooraf gewijde Gaven worden uitgereikt.
  • Dienst onder leiding van parochianen
    In onze parochie is er een groep parochianen, die een aantal maal per jaar een kerkdienst leidt.

Rozenkrans
In de maanden mei en oktober is elke maandagavond gelegenheid om gemeenschappelijk het rozenkransgebed te bidden om 19.30 uur in de kerkzaal.

Vieringen met de liturgie van Taizé
Wie ooit in het Franse dorpje Taizé, iets ten noorden van Lyon, is geweest en daar de kloostervieringen met enthousiasme heeft meegemaakt, zal niet verbaasd zijn dat mensen bijeen willen komen in ‘Taizé-stijl’. De oecumenische Taizévieringen zijn, op de 3e zondag van de maand om 19.00 uur in Open Haven. Behalve in de maanden juli en augustus.

Oecumenische viering
Enkele keren per jaar is er een Oecumenische viering. Dit zijn gemeenschappelijke vieringen met de Protestantse kerk en de Rooms Katholieke kerk. Als er een Oecumenische viering is, is er altijd in de regio de mogelijkheid om een Eucharistieviering bij te wonen.

Anders vieren – vieringen
Dit jaar zijn we begonnen met het organiseren van ‘Anders vieren- vieringen’. Dit zijn vieringen waarin nieuwe ideeën welkom zijn. Aan het einde van het parochiejaar moet er een fundament staan voor een toekomstbestendige parochie. We willen goed bezochte ‘Anders vieren-vieringen’ organiseren. Dit jaar zal de parochie meer naar buiten treden in het dorp, meer zichtbaar zijn. We willen onze mede-parochianen aanmoedigen om hun krachten en talenten als christen, als katholiek, vaker in te zetten, in en buiten de parochie. Lijkt ambitieus, dat is het ook!

Als je je in deze visie en missie kunt vinden of misschien heb je nog andere ideeën dan ben je van harte welkom! Kom meedenken over de toekomst van onze parochie. Vind je het leuk om mee te helpen met bijvoorbeeld het voorbereiden van een ‘Anders vieren-viering’ dan kan dat ook. Je bereidt samen een viering voor, dat is overzichtelijk en zo komt het werk niet op de schouders van steeds dezelfde mensen. Samen onze parochie levendig houden, is het motto!

Wat doet de PCI?
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) geeft fysieke en financiële ondersteuning binnen onze gemeenschap aan hen die zelf niet beschikken over voldoende middelen en die ook via de reguliere kanalen verstoken blijven van hulp. Op basis van signalen verlenen wij waar nodig hulp. Wij houden hierbij rekening met regels omtrent integriteit, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Voor wie is de PCI bedoeld?
Parochianen die een mogelijke ‘individuele nood achter de voordeur’ hebben en dit willen delen met ons. Zij kunnen dit kenbaar maken via een lid van de PCI of contact opnemen met pastor Paul. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw verzoek om. Verzoeken bespreken wij binnen de PCI en wij beoordelen of uw verzoek in aanmerking komt voor (hulp)verlening. Hierbij houden wij rekening met reguliere vormen van hulpverlening

Hoe komen wij aan financiële middelen?
De PCI beheert een budget van 2 à 3 duizend euro. Hun inkomsten komen uit: giften, donaties en collectes. Hiermee geven zij financiële steun aan individuen (ca. 40-50%) en maatschappelijke organisaties. Zo ondersteunen zij onder andere: de Arme Kant van Zeewolde, de Kostmand, Parochiële activiteiten en de ontmoetingsdag. Zij zijn ANBI; Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Daarnaast zijn er ook meerdere parochianen die de PCI ondersteunen, door incidentele en structurele financiële bijdragen.

Wilt u een extra bedrag storten voor het Caritaswerk? De bijdrage kunt u storten op rekeningnummer: NL74ABNA0430701926 t.n.v. de Parochiële Caritas Instelling Zeewolde, onder vermelding van: “ondersteuning werk PCI”.

Wie zijn er lid van de PCI?
De leden van de PCI worden benoemd door de vicaris van het Bisdom.
Verder zijn wij formeel betrokken bij bestaande netwerken zoals: IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde), Diaconaal Beraad, Groot Team Zeewolde. Informeel hebben wij contact met onder andere: Cliëntenraad WMO, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Voedselbank en AKZ.

Contact: [email protected]

De parochie heeft een samenwerking met Katholieke basisschool de Toermalijn en interconfessionele basisschool De Kaleidoscoop in Zeewolde. 

De startviering aan het begin van het schooljaar wordt altijd samen georganisserd met deze twee scholen. Deze viering vindt altijd plaats op de laatste zondag van de zomervakantie, de zondag voordat het schooljaar weer begint. Na deze viering zijn alle kinderen met hun ouders welkom op hun eigen school.

Naast deze startviering organiseren de scholen nog een aantal keer in het jaar hun eigen vieringen zoals de afscheidviering van groep 8.

Verder worden alle gezinsvieringen ook via de scholen aangekondigd en krijgen alle kinderen van de groepen 4 en 5 uitnodiging voor deelname aan de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie.

Over de naam

De titel “Sterre der Zee” is in de Katholieke eredienst terechtgekomen door de verklaring van de naam “Maria” door de heilige Hiëronymus. Hij deelde de Hebreeuwse naam “Maryam” op in “Mar” en “Yam,” wat in het Latijn neerkomt op “Stilla Maris”, oftewel “druppel der Zee.” Dit werd verbasterd tot “Stella Maris”, oftewel “Sterre der Zee.” Deze titel kwam weer in de wereldberoemde Lauretaanse Litanie terecht. Onze parochie had dus ook Mariaparochie kunnen heten, maar met Sterre der Zee is er een mooie verwijzing naar waar de parochie uit is ontstaan: De Zuiderzee.

Openingstijden Open Haven:

Maandag, woensdag en vrijdagochtend 09.00-12.00 uur
Maandag- en vrijdagmiddag 13.30-16.30 uur
Maandag- t/m donderdagavond 19.00-00.30 uur
Open Haven is geopend op zondagen voor de kerkdiensten, hiernaast is het kerkcentrum ook open op afspraak in verband met bepaalde activiteiten. Het desbetreffende adres is Kerkplein 8 in Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.openhaven.nl.
U bent wel van harte welkom om een kaarsje te branden bij Maria of de kerkzaal te bezoeken, maar het kan zijn dat de kerk in gebruik is voor een activiteit.
Op vrijdagochtend is Open Haven OPEN. u bent van harte welkom voor het branden van een kaarsje. De koffie staat voor u klaar!